دوشنبه 28 خرداد 1397 -
اوقات شرعی 
 
  دبیر کمیسیون مناقصات


کریم پور نوین

لیسانس مدیریت صنعتی

شرح وظایف

 
1- مشاوره به واحدهای تابعه در خصوص نحوه برگزاری مناقصه
2- دسته بندی اطلاعات اخذ شده و تعیین نوبت جهت شرکت در کمیسیون و برگزاری کمیسیون مناقصه
3- پی گیری مربوط به ارسال فیش های واریزی به امور مالی بعد از انجام هر جلسه مناقصه 
4- تهیه صورتجلسه ها و ابلاغ به واحدها بعد از برگزاری مناقصه
5- دسته بندی و تکمیل پرونده مناقصه ها و بایگانی در زونکن های مربوط
6- ورود اطلاعات مناقصه های انجام شده به سایت ملی مناقصه و سایت اداره بازرسی کل استان
7- تهیه جدول برگزاری مناقصه بر اساس مستندات موجود و نامه های رسیده از واحدها
8- تهیه پاسخ مکاتبات واحدها به امور مناقصه ها
9- به روز آوری فرایندها . اطلاعات امور مناقصه در سایت دانشگاه
10- ارائه امار مناقصه های انجام شده به معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه
 
 
 آگهی های دستی