سه شنبه 29 خرداد 1397 -
اوقات شرعی 
 
  سرپرست اداره مناقصات و قراردادها
خانم شیوا تدینی

فوق لیسانس مدیریت دولتی

شرح وظایف
 1. تهیه و تنظیم قراردادهای یکسان بصورت فرمت استاندارد و اخذ تاییدیه های مالی و حقوقی از کارشناسان مربوطه

  2. بررسی و اعلام نظرات کارشناسی در خصوص قراردادهای ارسالی از واحدها و مطابقت قراردادهای پیشنهادی واحدها با موازین حقوقی و مالی و غیره

  3. تهیه و تنظیم بانک اطلاعاتی قراردادها و استخراج و ارائه آمار در خصوص قراردادهای منعقده (مناقصه‌ها/مزایده‌ها)

  4. تهیه چک لیست کنترل کلیه اسناد مناقصه/مزایده، توزیع اسناد مناقصه و مزایده و تشکیل جلسات توجیهی

  5. اصلاح فرآیندهای مناقصه و مزایده بر اساس قوانین، مقررات و آئین نامه و آموزش و اطلاع رسانی به واحدها

  7. برگزاری مناقصه عمومی، محدود و مزایده و ترک تشریفات
  8. ارائه راهنمایی های لازم به رابطین واحدها،
  9. تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین قیمت پایه جهت خدمات قابل واگذاری

 10. اظهار نظر نسبت به پیش نویس قراردادهای خرید اقلام عمده و فعالیت های خدمات عمومی و پشتیبانی و رعایت جنبه های حقوقی و تضامین آنها

  11. برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز داخلی و خارجی

  12 . راه اندازی بایگانی الکترونیک

 
 آگهی های دستی