دوشنبه 28 خرداد 1397 -
اوقات شرعی 
 
 منوی اصلی
 
  مناقصات


برنامه مزایده های دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بازگشائی

عودت مدارک

تحویل مدارک

شرح مناقصه

ردیف

ساعت

تاریخ

تا تاریخ

از تاریخ

تا تاریخ

از تاریخ

15

28/2/94

27/2/94

17/2/94

16/2/94

9/2/94

خرید کامپوزیت بیمارستان امام خمینی میانه

1

برنامه مناقصات دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بازگشائی

عودت مدارک

تحویل مدارک

 

 

ساعت

تاریخ

تا تاریخ

از تاریخ

تا تاریخ

از تاریخ

شرح مناقصه

ردیف

30/15

28/2/94

28/2/94

19/2/94

17/2/94

10/2/94

خدمات پرستاری بیمارستان اسدآبادی

1

16

28/2/94

28/2/94

19/2/94

17/2/94

10/2/94

تصویربرداری میانه

2
 

*** خيلي مهم ***

       ******* طبق دستور وزير محترمه بهداشت كل قراردادهاي خدماتي از تاريخ سال جاري توسط ادارات مربوطه تنظيم خواهد شد

 

 
  مناقصات


برنامه مزایده های دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بازگشائی

عودت مدارک

تحویل مدارک

شرح مناقصه

ردیف

ساعت

تاریخ

تا تاریخ

از تاریخ

تا تاریخ

از تاریخ

15

28/2/94

27/2/94

17/2/94

16/2/94

9/2/94

خرید کامپوزیت بیمارستان امام خمینی میانه

1

برنامه مناقصات دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بازگشائی

عودت مدارک

تحویل مدارک

 

 

ساعت

تاریخ

تا تاریخ

از تاریخ

تا تاریخ

از تاریخ

شرح مناقصه

ردیف

30/15

28/2/94

28/2/94

19/2/94

17/2/94

10/2/94

خدمات پرستاری بیمارستان اسدآبادی

1

16

28/2/94

28/2/94

19/2/94

17/2/94

10/2/94

تصویربرداری میانه

2
 

*** خيلي مهم ***

       ******* طبق دستور وزير محترمه بهداشت كل قراردادهاي خدماتي از تاريخ سال جاري توسط ادارات مربوطه تنظيم خواهد شد

 

 
 آگهی های دستی
 
 آگهی های دستی