يکشنبه 28 مرداد 1397 - 07 ذو الحجة 1439
تاریخ : دوشنبه 20 شهريور 1391     |     کد : 80

شرح وظایف متصدی امور رفاهی

1- برنامه ریزی درخصوص زمانبندی استفاده کارکنان ازخدمات رفاهی

2- آماده سازی بهترثبت نام ازقبیل نرم افزار واعلام شرایط آن درسایت وابلاغ آن به واحدها

3- دریافت تقاضا وبرسی مدارک درخواستی وصدورمعرفی نامه پس ازطی مراحل اداری جهت استفاده کارکنان

4- برنامه ریزی جهت قرعه کشی درایام تعطیلات نوروزی وتابستان

5- دریافت وجمع بندی فیشهای واریزی وارائه گزارش حساب ماهانه به امورمالی

6- پاسخگویی به همکاران وراهنمایی آنان بصورت حضوری وتلفنی

7- جمع بندی لیست انصراف دهنگان وارسال آنان به امورمالی

8- سهمیه بندی امکانات موجود در شهرهای مشهد ورامسر براساس تعداد کارکنان واحدها

9- راهنمایی همکاران کتقاضی جهت استفاده ازامکانات سایردانشگاههادرسراسرکشور

10- راهنمایی همکاران سایراستانها جهت استفاده ازامکانات دانشگاه درتبریز

11- هماهنگی واختصاص محل اسکان به متقاضیان براساس شرایط وضوابط موجود

12- تهیه وتنظیم برنامه نرم افزاری برای برنامه ریزی در محلهای اسکان

13-صدورمعرفی نامه به زائرسرای مشهد ومهمانسرای رامسر ودفترتهران وخوابگاههای مطهری – بهشتی


بازگشت