يکشنبه 28 مرداد 1397 - 07 ذو الحجة 1439
تاریخ : دوشنبه 20 شهريور 1391     |     کد : 78

شرح وظایف متصدی اطلاعات

1)حضورمرتب درمحل کار ودریافت وتنظیم برنامه کارروزانه

2)راهنمایی اربا ورجوع به بخشها وقسمتهای مختلف طبق ضوابط ومراقبت درتردد وارباب ورجوع

3)پاسخگویی به مراجعبن وتماسهای تلفنی وبرقراری ارتباط بامخاطب موردنظر

4)ثبت اطلاعات مربوط به ورود وخروج افراددرصورت نیاز

5)اخذ وابلاغ پیامها ازطریق دستگاه پیچ

6)هماهنگی باکارکنان ذیربط جهت ملاقات باارباب ورجوع

7)رعایت نزاکت وحسن برخورد باارباب ورجوع

8)رعایت کلیه نامه ها ودستورالعملهای اداره درموارد تعیین شده

9)اعایت اصول ایمنی وحفاظتی وبهداشتی برای خود ودیگران

10)انجام سایر وظایف محوله درحدود شرح وظایف


ویرایش شده توسط مهدی رشتبران
بازگشت