يکشنبه 28 مرداد 1397 - 07 ذو الحجة 1439
تاریخ : دوشنبه 20 شهريور 1391     |     کد : 77

شرح وظایف مشئول خدمات

شرح وظایف مشئول خدمات

1)مطالعه وبررسی قوانین ومقررات وآیین نامه ها وبخشنامه ها ودستورالعملهای اجرایی مربوطه

2) مشارکت درامرنظافت برامورخدماتی وتنظیفاتی

3)  مشارکت درامرنظافت بر سرویسهای ایاب وذهاب

4)همکاری درتهیه وتدوین متن قاردادها وانعقاد قراردادهای خدماتی

 5) مشارکت درامرنظافت برامورتدسیسات وخانه های سازمانی وفضای سبز

6) نظارت وهماهنگیهای لازم درخصوص امورمربوط به  سرایداران وبرنامه ریزی های لازم درموردآنها

7) نظارت برامور مربوط به ساختمانهای اداری وهماهنگیهای لازم درخصوص تعمیر ومرمت ونگهداری آنها

8)  نظارت برامور مربوط به سرویسهای ایاب وذهاب ازنظرانعقاد قراردادها وکنترل ورسیدگی به امورسرویسها

9) ارائه آموزشها وراهنماییهای لازم به کارکنان وکادرخدماتی

10) نظارت برامورتأسیسات وهماهنگیهای لازم درجهت انجام امورتأسیساتی وتعمیراتی

11) انعقاد قراردادهای مربوط به قضای سبز ونظارت برنحوه عملکردآنها

12) بازدیدهای خصوصی وسرکشی به واحدهای خدماتی تحت مسئولیت

13) ارائه روشها وائده های لازم درجهت بهبود وضعیت رفاهی وخدماتی

14) سرعت عمل ودقت نظر واتخاذ تدابیر وتصمیمات لازم درمواردبحرانی وپیش بینی نشده

15)شرکت فعال دردوره های کارآموزی مهارتی وآموزشی درجهت ارتقاء معلومات وتوانمندیهای شغلی وبکارگیری آن درانجام وظایف

16) انجام سایر امورمرتبط باشغل برحسب نظر مقام مافوق ومطابق مقررات


نوشته شده در   دوشنبه 20 شهريور 1391  ساعت  13:30   توسط   مهدی رشتبران   
ویرایش شده در *** ساعت -- توسط
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :