يکشنبه 28 مرداد 1397 - 07 ذو الحجة 1439
تاریخ : دوشنبه 20 شهريور 1391     |     کد : 76

شرح وظایف معاون اداره

1)مطالعه وبررسی قوانین ومقررات وآیین نامه ها وبخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی مربوطه

2) مشارکت درامر نظارت  برامورسرایداری وخدماتی وانظیفی

3)  مشارکت در امر نظارت برامور سرویسهای ایاب وذهاب  شرکت های حمل ونقل وفنی وبازرگانی

4) مشارکت درامرنظارت  برامورات عمومی ساختمانهای تحت پوشش ازقبیل نگهداری وساخت وساز وترمیم وتعمیرات ساختمانها

5) نظارت وایجادهماهنگی لازم برامورات فضای سبز پردیسه دانشگاه وسایرواحدها

6) مشارکت درامرنظارت  برخطوط تلفن ونگهداری وتعمیرات خطوط وتلفنخانه مرکزی

7) نظارت وایجادهماهنگی لازم برامور خدمات وتنظیفاتی

8) نظارت وایجادهماهنگی لازم برکلیه امورات نقلیه ازقبیل خودروهای دراختیار وآزانس تلفنی وتأمین خودرو جهت مأموریتهای داخ وخارج شهری واستانی

9) نظارت وایجادهماهنگی لازم وراهنمایی سایر واحدهای دانشگاه درزمینه امورخدماتی وتنظیفاتی وغیره

10) مشارکت در انجام سایرامورات محوله متفرقه ازقبیل مدیریت بحران ؛ المپیاد ؛ سیل ؛ زلزله وغیره

11) ایجاد هماهنگی ونظارت برامور تایپ وماشین نویسی

12) سرعت عمل ودقت نظر واتخاذ تدابیر وتصمیمات لازم درموارد بحرانی وپیش بینی نشده

13) نظارت وایجاد هماهنگی برامورات مربوط به پذیرش واسکان مهمانان  معرفی شده از سطح کشور

14) نظارت وایجاد هماهنگی درخصوص تهیه وتوزیع لوازم موردنیاز مصرفی در زمینه امور تنظیفاتی وخدماتی

15)شرکت فعال دردوره های کارآموزی ؛ مهارتی ؛ آموزشی درجهت ارتقاء معلومات وتوانمندیهای شغلی وبکارگیری نتایج آن درانجام وظایف

16) انجام سایر امورمرتبط با شغل برحسب نظر مقام مافوق ومطابق مقررات


PDF بازگشت