يکشنبه 28 مرداد 1397 - 07 ذو الحجة 1439
تاریخ : دوشنبه 20 شهريور 1391     |     کد : 75

شرح وظایف رئیس اداری خدمات

1)نظارت وایجاد هماهنگی لازم برامورتأسیساتی ازقبیل لوله کشی ؛ برق کشی ؛ سیم کشی ؛ونگهداری موتورخانه ها وغیره

2) نظارت وایجادهماهنگی لازم برامورسرایداری ونگهبانی

3)  نظارت وایجادهماهنگی لازم برامور ات شرکت های حمل ونقل وفنی وبازرگانی    ونظارت برانعقاد قراردادها

4) نظارت وایجادهماهنگی لازم برامورات عمومی ساختمانهای تحت پوشش ازقبیل نگهداری وساخت وساز وترمیم وتعمیرات ساختمانها

5) نظارت وایجادهماهنگی لازم برامورات فضای سبز پردیسه دانشگاه وسایرواحدها

6) نظارت وایجادهماهنگی لازم برخطوط تلفن ونگهداری وتعمیرات خطوط وتلفنخانه مرکزی

7) نظارت وایجادهماهنگی لازم برامور خدمات وتنظیفاتی و ایجادهماهنگی میان کادر تحت سرپرستی وتقسیم کار بین انان

8) نظارت وایجادهماهنگی لازم برکلیه امورات نقلیه ازقبیل خودروهای دراختیار وآزانس تلفنی وتأمین خودرو جهت مأموریتهای داخ وخارج شهری واستانی

9) نظارت وایجادهماهنگی لازم وراهنمایی سایر واحدهای دانشگاه درزمینه امورخدماتی وتنظیفاتی وبرنامه ریزی درامورفوق

10) انجام سایرامورات محوله متفرقه ازقبیل مدیریت بحران ؛ المپیاد ؛ سیل ؛ زلزله وغیره

11) ایجاد هماهنگی ونظارت برامور تایپ وماشین نویسی

12) ایجاد هماهنگی وبرنامه ریزی ونظارت ومعرفی همکاران جهت استفاده ازمهمانسراهای دانشگاه

13) نظارت وایجاد هماهنگی برامورات مربوط به پذیرش واسکان مهمانان  معرفی شده از سطح کشور

14) نظارت وایجاد هماهنگی درخصوص تهیه وتوزیع لوازم موردنیاز مصرفی در زمینه امور تنظیفاتی وخدماتی

15)مطالعه وبررسی قوانین ومقررات وبخشنانه ها وایین نامه های اجرایی مربوط

16) ارائه امار واطلاعات وگزارش ازنحوه انجام امور مربوطه

17) شرکت فعال دردوره های کاراموزی ؛ مهارتی ؛ اموزشی درجهت ارتقاء معلومات وتوانمندی های شغلی وبکارگیری نتایج ان

18) همکاری درتنظیم پیش نویس قراردادها وشرایط عمومی واختصاصی مناقصات تحت سرپرستی


بازگشت