جمعه 28 مهر 1396 - 29 محرم 1439
  برچسب شده با نیروی خدمات عمومی
مطالب/ آگهی جذب نیروی خدمات عمومی                            
      شرکت خدماتی شکیبا سرشت در نظر دارد نيروهاي مورد نياز خود برای ارائه خدمات عمومی ...
سه شنبه 18 خرداد 1395