واحد سازمانی
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:یوسف پور
سمت سازمانی :متصدی امور تعمیر و نگهداری تلفن شماره تماس :