واحد سازمانی
نام کارمند :امام وردی نام خانوادگی:بدری
سمت سازمانی :تکنسین تاسیساتی شماره تماس :