واحد سازمانی
امام وردی بدری
نام کارمند :امام وردی نام خانوادگی:بدری
سمت سازمانی :تکنسین تاسیساتی شماره تماس :