واحد سازمانی
نام کارمند :علی نام خانوادگی:فتحی زرین
سمت سازمانی :کارگر تاسیساتی شماره تماس :