واحد سازمانی
نام کارمند :صفر نام خانوادگی:صادقی
سمت سازمانی :مسئول تاسیسات شماره تماس :