واحد سازمانی
نام کارمند :صفر نام خانوادگی:صادقی
سمت سازمانی :کارگر تاسیساتی شماره تماس :