واحد سازمانی
نام کارمند :رضا نام خانوادگی:احمدیزاد
سمت سازمانی :کارگر تاسیساتی شماره تماس :