واحد سازمانی
نام کارمند :ابولفضل نام خانوادگی:جمالی
سمت سازمانی : تعمیر کار برق تاسیسات شماره تماس :