واحد سازمانی
نام کارمند :ابراهیم نام خانوادگی:اسکوئی
سمت سازمانی :مسئول تاسیسات شماره تماس :