واحد سازمانی
نام کارمند :اسماعیل نام خانوادگی:غفاری
سمت سازمانی :خدمات عمومی شماره تماس :