واحد سازمانی
عباس ملک جعفریان
نام کارمند :عباس نام خانوادگی:ملک جعفریان
سمت سازمانی :نگهبان شماره تماس :