واحد سازمانی
نام کارمند :عباس نام خانوادگی:ملک جعفریان
سمت سازمانی :نگهبان شماره تماس :