واحد سازمانی
نام کارمند :منیراعظم نام خانوادگی:جازر
سمت سازمانی :متصدی امور دفتری شماره تماس :3361017