واحد سازمانی
نام کارمند :امیرحسین نام خانوادگی:نجفی
سمت سازمانی :کارشناس امور قراردادها شماره تماس :33357288
شرح وظايف

تهيه متن قراردادهای منعقده

تمدید قراردادها در صورت نياز

بررسي و اظهار نظر در مورد مكاتبات در خصوص اختلاف كارفرما با پيمانكار

جمع آوری  قراردادها از کلیه واحدها

استخراج و تهيه آناليز طبق بخشنامه مزد

دریافت درخواستها و بررسي آنها واعلام نظر در مورد آنها

مطابقت درخواستهای دریافتی با آئین نامه و قوانین برگزاری معاملات

گزارش دهی از عملکرد امور   قراردادها


تهيه و تنظيم بانک اطلاعاتی قراردادها

راه اندازی بايگانی الکترونيک

 اظهار نظر نسبت به پيش نويس انواع قراردادها

راهنمايي رابطين امور قراردادها

انجام امورمحوله در چهارچوب مقرر از سوي مقام مافوق