واحد سازمانی
نام کارمند :کریم نام خانوادگی:پورنوین
سمت سازمانی :دبیر کمیسیون مناقصات شماره تماس :3355932