واحد سازمانی
نام کارمند :میرعلی اشرف نام خانوادگی:نقیبی
سمت سازمانی :معاون اداره شماره تماس :3355932