واحد سازمانی
میرعلی اشرف نقیبی
نام کارمند :میرعلی اشرف نام خانوادگی:نقیبی
سمت سازمانی :معاون اداره شماره تماس :
شرح وظایف:
  1. عضو کمیته فنی بازرگانی دانشگاه و شرکت در جلسات کمیته
  2. مطالعه بخشنامه ها و آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و اهتمام در اجرای آنها
  3. هماهنگی و همکاری با رئیس محترم اداره تدارکات در امور مربوطه
  4. هماهنگی در تنظیم و اخذ قیمت ها و استعلام بها قراردادهای برونسپاری
  5. هماهنگی و ارجاع درخواستهای تحویل کالا به انبارداران
  6. بررسی نامه های اداری و تهیه پاسخ های لازم و ارجاع به واحد مربوطه
  7. نظارت بر امور و کارهای کارپردازان و انباردارها
  8. ارائه راهنمایی هاو راهکارهای لازم به تدارکات وهمکاران واحدها
  9. شرکت در دوره های آموزشی شغلی
  10. انجام سایر امور محوله از مقام مافوق