واحد سازمانی
نام کارمند :میرعلی نام خانوادگی:اشرف نقیبی
سمت سازمانی :معاون اداره , کارپرداز شماره تماس :3355932