واحد سازمانی
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:محمدیان
سمت سازمانی :مسئول وب سایت مدیریت , کارشناس امور قراردادها شماره تماس :33357288

 
 - مسئول وب سایت مدیریت خدمات پشتیبانی
- عضو تیم برنامه ریزی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
- مسئول برنامه ریزی مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه
- مسئول امور واحدهای استیجاری و دبیر کمیته ساماندهی واحدهای استیجاری دانشگاه
- دبیر کمیته امور رفاهی دانشگاه
- کارشناس امور قراردادها
- مسئول تعیین کارشناسان منتخب دانشگاه
- نماینده تام الاختیار دانشگاه در مسکن مهر
- نماینده تام الاختیار دانشگاه در ستاد مناسب سازی استان و حمایت از حقوق معلولان
تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :