واحد سازمانی
نام کارمند :مهناز نام خانوادگی:ذاکری
سمت سازمانی :ماشین نویسی شماره تماس :3368816