واحد سازمانی
صفر  محمد ولی زاده
نام کارمند :صفر نام خانوادگی:محمد ولی زاده
سمت سازمانی :مسئول توزیع خودرو شماره تماس :