واحد سازمانی
نام کارمند :شهروز نام خانوادگی:نریمانی
سمت سازمانی :معاون و مسئول اعتبارات و صدور چک شماره تماس :3359674