واحد سازمانی
نام کارمند :محمد نام خانوادگی:رسولی
سمت سازمانی :کاردان فنی , امین اموال شماره تماس :34446022