واحد سازمانی
نام کارمند :شیوا نام خانوادگی:تدینی
سمت سازمانی :رئیس اداره مناقصات و امور قراردادها شماره تماس :33357288