واحد سازمانی
شیوا تدینی
نام کارمند :شیوا نام خانوادگی:تدینی
سمت سازمانی :رئیس اداره مناقصات و امور قراردادها شماره تماس :
رئیس اداره مناقصات و قراردادها