واحد سازمانی
نام کارمند :مهندس علیرضا نام خانوادگی:حکمتی
سمت سازمانی :معاون اجرایی شماره تماس :33355930

سوابق کاری:
 1. عضو شورای بسیج و شورای پایگاه از سال 63 تا کنون
 2. حضور در منطقه عملیاتی شمالغرب کشور (سپاه دوارده سیدالشهداء) از سال 67_69
 3. مسئول بسیج دانش آموزی و فرهنگی حوزه 9 شهری از سال 70 _ 76.
 4. فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید زارعی حوزه 9 شهری از سال 76 - 90
 5. فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی (ره) حوزه یک شهری از سال 91 ادامه دارد.
 6. مسئول دفتر معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از سال 74 - 77.
 7. مسئول دفتر حراست دانشگاه علوم پزشکی تبریز از سال 74 - 77.
 8. مسئول حراست شبکه بهداشت و درمان شهرستان هریس از سال 77 - 79
 9. مسئول حراست مرکز آموزشی درمانی طالقانی (ره)تبریز (باحفظ سمت ) از سال 79-84.
 10. رئیس اداره حراست مرکز آموزشی درمانی حضرت امام خمینی (ره)تبریز از سال 81 - 83 .
 11. رئیس اداره حراست مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی (ره)تبریز از سال 85 - 86 .
 12. رئیس اداره حراست دانشکده پزشکی تبریز از سال 89- 90 .
 13. عضو شورای فرهنگی دانشکده پزشکی تبریز از سال 89- 90 .
 14. رئیس اداره حراست مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز از سال 86 - 92 .
 15. مسئول انجمن اسلامی کارکنان مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز از سال 86 - ادامه دارد.
 16. فرمانده پایگاه مقاومت بسیج مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز از اول 92 تا 20آذر 92.
 17. عضو کمیته های اداری و آموزشی مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز از سال 86 - 92 .
 18. عضو شورای انجمنهای اسلامی کارکنان مراکز آموزشی درمانی و بهداشتی استان از سال 90 - ادامه دارد .
 19. عضو شورای حل اختلاف حوزه 289 شهرستان تبریز از سال 86 - 88
 20. کارشناس مسئول حراست دانشگاه علوم پزشکی تبریز از سال 92 - ادامه دارد.
 21. رئیس امور اداری مرکز آموزشی درمانی اسدآبادی تبریز ( با حفظ سمت ) از سال 92/6/20 - 92/11/13.
 22. مسئول حراست مرکز آموزشی درمانی اسدآبادی تبریز از سال 92 - 94.
 23. سرپرست امور اداری مرکز آموزشی در مانی سینا تبریز از سال 92 - 94
 24. معاون اداری، مالی مرکز آموزشی در مانی سینا تبریز از سال 92 -94
 25. رئیس اداره امور رفاه و تعاون ( با حفظ سمت) از سال 94 - ادامه دارد.
 26. معاون مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تبریز از سال 94 - ادامه دارد.