واحد سازمانی
نام کارمند :شیدا نام خانوادگی:فرجی
سمت سازمانی :متصدی امور دفتری شماره تماس :33351017