واحد سازمانی
شیدا فرجی
نام کارمند :شیدا نام خانوادگی:فرجی
سمت سازمانی :کارشناس دبیرخانه شماره تماس :