جمعه 4 اسفند 1396 - 07 جمادى الثانية 1439
اوقات شرعی 
 
 منوی اصلی
 
  مناقصات


برنامه مزایده های دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بازگشائی

عودت مدارک

تحویل مدارک

شرح مناقصه

ردیف

ساعت

تاریخ

تا تاریخ

از تاریخ

تا تاریخ

از تاریخ

15

28/2/94

27/2/94

17/2/94

16/2/94

9/2/94

خرید کامپوزیت بیمارستان امام خمینی میانه

1

برنامه مناقصات دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بازگشائی

عودت مدارک

تحویل مدارک

 

 

ساعت

تاریخ

تا تاریخ

از تاریخ

تا تاریخ

از تاریخ

شرح مناقصه

ردیف

30/15

28/2/94

28/2/94

19/2/94

17/2/94

10/2/94

خدمات پرستاری بیمارستان اسدآبادی

1

16

28/2/94

28/2/94

19/2/94

17/2/94

10/2/94

تصویربرداری میانه

2
 

*** خيلي مهم ***

       ******* طبق دستور وزير محترمه بهداشت كل قراردادهاي خدماتي از تاريخ سال جاري توسط ادارات مربوطه تنظيم خواهد شد

 

 
  مناقصات


برنامه مزایده های دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بازگشائی

عودت مدارک

تحویل مدارک

شرح مناقصه

ردیف

ساعت

تاریخ

تا تاریخ

از تاریخ

تا تاریخ

از تاریخ

15

28/2/94

27/2/94

17/2/94

16/2/94

9/2/94

خرید کامپوزیت بیمارستان امام خمینی میانه

1

برنامه مناقصات دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بازگشائی

عودت مدارک

تحویل مدارک

 

 

ساعت

تاریخ

تا تاریخ

از تاریخ

تا تاریخ

از تاریخ

شرح مناقصه

ردیف

30/15

28/2/94

28/2/94

19/2/94

17/2/94

10/2/94

خدمات پرستاری بیمارستان اسدآبادی

1

16

28/2/94

28/2/94

19/2/94

17/2/94

10/2/94

تصویربرداری میانه

2
 

*** خيلي مهم ***

       ******* طبق دستور وزير محترمه بهداشت كل قراردادهاي خدماتي از تاريخ سال جاري توسط ادارات مربوطه تنظيم خواهد شد

 

 
 آگهی های دستی
 
 آگهی های دستی